Zasady etyczne

Artykuły przekazane do publikacji w „Kwartalniku Pedagogicznym” są oceniane pod kątem zawartości merytorycznej, rzetelności, spójności z profilem czasopisma, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, narodowość, wyznanie i poglądy polityczne autorów.

Teksty nadsyłane do redakcji muszą być oryginalne i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Tekst nadesłany poddawany jest najpierw weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Autor lub autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Redakcja wymaga podania informacji w artykule o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, o źródłach finansowania publikacji, a także o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne informacje o konflikcie interesów, które mogą wpłynąć na wyniki pracy lub ich interpretację.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby eliminować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej w procesie publikacyjnym, takie jak ghost writing oraz guest lub gift authorship.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Redakcja prosi więc o podawanie informacji na temat współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.

Z guest lub gift authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on podany jako autor bądź współautor publikacji.

W przypadku podejrzenia wystąpienia problemów: ghost authorship, guest lub gift authorship, a także plagiatu redaktor podejmuje działania proceduralne: kontaktuje się z autorem w celu uzyskania wyjaśnienia, gromadzi pełną dokumentację z materiałem dowodowym, sprawdza stopień pokrycia powtórzeń używając programu antyplagiatowego. Redaktor naczelny może rozważyć poinformowanie o zaistniałej sytuacji przełożonych autora i/lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie badaniami w instytucji autora.

Redakcja może rozważyć decyzję o wycofaniu publikowanego tekstu w następujących przypadkach: niewiarygodności wyników badań, wcześniejszego opublikowania pracy w innym miejscu, popełnienia plagiatu oraz naruszenia standardów etycznych. Informacja o wycofaniu tekstu obok tytułu i nazwiska autora powinna także wyjaśniać przyczyny podjęcia decyzji o wycofaniu. Taki tekst nie będzie usuwany z archiwum redakcji, a jego status będzie wyraźnie zaznaczony.

W przypadku pozostałych kwestii redakcja stosuje się do wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics): publicationethics.org


 
Procedura recenzyjna

Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z profilem naukowym pisma, wymogów formalnych oraz poziomu merytorycznego. Teksty nadsyłane do redakcji muszą być oryginalne i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Tekst nadesłany poddawany jest najpierw weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Teksty wstępnie zakwalifikowane do druku przekazywane są dwóm recenzentom zewnętrznym do szczegółowej recenzji zgodnie z procedurą double blind peer review, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent, specjalista w danej dziedzinie, pozostają dla siebie anonimowi. Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce naukowej, z której pochodzi autor. Recenzja ma formę pisemną i jej treść może być udostępniana autorowi. Recenzent może: odrzucić tekst, zakwalifikować bez zastrzeżeń, zakwalifikować warunkowo (co wiąże się z dokonaniem przez autora poprawek zasugerowanych w recenzji).

Wszelkie materiały dostarczone do redakcji pozostają poufne. Dostęp do nich mają jedynie: autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, zespół redakcyjny oraz wydawca.

Recenzenci powinni przygotować obiektywną recenzję (formularz recenzji dostępny jest TUTAJ) w formie pisemnej (elektronicznej) w ciągu 30 dni z jasnym zaleceniem co do publikacji bądź odrzucenia  lub poprawy tekstu.  Obowiązuje ich konieczność wskazania konfliktu interesów, jeżeli taki zachodzi, a także poinformowania redakcji o podejrzeniu wystąpienia plagiatu bądź innego naruszenia zasad etycznych. Ponadto recenzenci mają zakaz wykorzystywania nadesłanych manuskryptów w celu uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie otrzymują honorarium.

Autor może zmienić nadesłany artykuł na podstawie uwag recenzentów i ponownie przesłać go do redakcji po wprowadzeniu zasugerowanych zmian. Autor może zostać poproszony o wprowadzenie dalszych poprawek lub jego tekst może zostać odrzucony, jeśli redakcja uważa, że wprowadzone przez autora poprawki nie są wystarczające.

Jeśli autor zdecyduje się, że nie chce akceptować wszystkich uwag recenzentów i redakcji, może dołączyć krótkie wyjaśnienie na piśmie, dlaczego uważa, że nie mają one zastosowania do nadesłanego tekstu. Redakcja może następnie dokonać oceny i dołączyć swoje wyjaśnienie, gdy zmieniony tekst zostanie odesłany do recenzentów.

Redakcja prowadzi archiwizację wszystkich nadsyłanych tekstów. Wszelkie kopie zapasowe, włącznie z tymi, które nie są publikowane, znajdują się w redakcji w formie elektronicznej.

Lista recenzentów z ubiegłego roku jest publikowana na stronie internetowej "Kwartalnika Pedagogicznego" i w zeszycie pierwszym kolejnego roku.

 

Prawo autorskie

Każdemu autorowi tekstu publikowanego w "Kwartalniku Pedagogiocznym" przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją 3.0 (CC BY 3.0 PL). Prawo do tytułu czasopisma i do całości zeszytu "Kwartalnika Pedagogicznego" zachowuje wydawca: © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikowanie artykułów na łamach „Kwartalnika Pedagogicznego” jest bezpłatne: redakcja nie płaci honorarium autorskiego i nie oczekuje opłaty za opublikowanie artykułu.

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login