Wytyczne dla autorów

Prosimy Autorów, zamierzających opublikować swój tekst w „Kwartalniku Pedagogicznym”, o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu maszynopisu: 

  • Maksymalna objętość całego tekstu (z bibliografią) powinna wynosić 15 stron znormalizowanych (27.000 znaków ze spacjami).

  • Przyjmujemy recenzje książek opublikowanych w roku nadesłania recenzji lub najpóźniej dwa lata wcześniej (np. w 2018 roku - książki opublikowane w roku 2018, 2017 i 2016).

  • Przyjmujemy teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim.

  • Prosimy nie zamieszczać w tekście kolorowych diagramów i wykresów i ilustracji. Akceptujemy tylko tabele.
  • W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.
  • Obowiązuje następujący standard przypisów:

Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają tylko nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, np.: (Jaeger 2000: 5).

Gdy przytaczamy dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Kozakiewicz 2001a; Kozakiewicz 2001b).

Jeśli cytujemy kilku autorów, przyjmujemy porządek chronologiczny, a nie alfabetyczny: (Kwaśnica 2001: 5; Cannatella 2006: 78).

Jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku większej liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i "i in.", np.: (Dehnel i in. 2001).

Jeśli cytujemy dokumenty, podajemy początek zapisu bibliograficznego, np.: (Dz.U. 2006, nr 97, poz. 674), (Ankieta socjologiczna...).

  • Taka forma przypisów wymaga odpowiedniego zacytowania w bibliografii, zamieszczonej po tekście artykułu, np.:

Jaeger W. 2000. Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Reut M. 2005. Narracja, tożsamość, etyczność, [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. P. Dehnel P., P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 66–79.

Kozakiewicz M. 1993. Wychowanie do demokracji w okresie wielkiej zmiany w Polsce, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 21–28.

Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006 nr 97, poz. 674 z poprawkami.

Ankieta socjologiczna na temat świadomości historycznej młodzieży, przeprowadzona na zlecenie OBOP w latach 1991–92, 827 ankiet, BUW Rps nr akces. 3174.

Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu, np.:

Teresa Hejnicka-Bezwińska, Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989), dostępny na: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (otwarty 25 stycznia 2007).

  • W bibliografii należy podać nazwiska tłumaczy cytowanych prac obcojęzycznych.

  • Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie.

Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy o wypełnienie METRYCZKI i załączenie go jako odrębnego pliku.

Zgodnie z nowymi zaleceniami MNiSW, zamieszczamy przy imieniu i nazwisku autora identyfikator ORCID. Jest to jednorazowo otrzymywany identyfikator autora składający się z 16 cyfr. Jeżeli autor nie posiada jeszcze ORCID, prosimy zalogować się na stronie https://orcid.org/ i bezpłatnie uzyskać ten numer. 

Teksty  należy wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik w formacie .doc lub .docx na adres: kwartalnik.pedagogiczny@uw.edu.pl

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login